Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Moravskoslezský kraj intenzivně realizuje vizi změnit kvalitu života lidem se zdravotním postižením, kteří byli dlouhodobě odsouváni za zdi velkých ústavů. Proces transformace dynamicky pokračuje u všech 10 příspěvkových organizací poskytujících pobytové sociální služby zaměřené na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem projektu je podpora probíhajícího procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Nastavení jednoznačné struktury řízení procesu transformace, koordinace a organizace transformace, zajištění kvality, vyhodnocení efektivity a zavedení inovativního přístupu k poskytování sociálních služeb. Předávání informací a zkušeností mezi organizacemi podílejícími se na transformaci a využití zkušeností a výstupů z procesu transformace pro poskytovatele pobytových sociálních služeb na území celého kraje. Medializace procesu transformace, neboli nápomoc integrace postižených lidí do běžné společnosti, sdělení informací a přiblížení transformačního procesu, s důrazem na nutnost vzájemné spolupráce.
Do projektu nejsou zapojeni partneři.
Projekt umožní rozvoj struktury pracovních skupin zaměřených na proces transformace a zajistí jejich součinnosti. Dojde k podpoření transformačního procesu ve vybraných organizacích formou odborných konzultací. Celý projekt bude medializován z důvodu změny pohledu odborné i laické veřejnosti na osoby se zdravotním postižením, odstranění předsudků a umožnění snažšího zapojení těchto osob do běžné společnosti. V další fázi dojde k zajištění vzdělávání pracovníků sociálních služeb z důvodů zásadních změn péče.
Výsledkem transformace ústavní péče je umožnění lidem s postižením žít život v běžném přirozeném prostředí s využitím komunitních služeb, zachování běžného dne a týdne, oddělení práce a bydlení apod. Jde o změnu charakteru služeb ústavní péče na služby v přirozeném prostředí, které jsou poskytovány terénní, ambulantní nebo pobytovou formou a vycházejí z individuálně určených potřeb těchto osob- lidé žijí tam, kde chtějí, s kým chtějí, mají práci, ketrá je baví. Jedná se o hlubokou změnu, ketrá vychází z potřeb uživatelů sociálních služeb.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

-Osoby se zdravotním postižením -Poskytovatelé sociálních služeb -Další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám -Široká veřejnost