Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt díky svému zaměření podpoří zkvalitnění poskytování soc. služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na území ORP Šternberk.

Pomocí vytvoření Metodiky standardů sociálně-právní ochrany dětí dojde k systémovému nastavení jasných pravidel v oblasti místní a časové dostupnosti poskytovaných služeb, informovanosti o poskytovaných službách, dostatečného personálního zabezpečení, technického vybavení pracovišť, profesního rozvoje zam-ců atd. Budou tak systémově nastavena jasná pravidla, podle kterých se bude OSPOD a jeho zam-ci řídit.

Počet zam-ců OSPOD není na základě personálního standardu, stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., přiměřený správnímu obvodu ORP Šternberk. V rámci tohoto projektu bude navýšen počet zam-ců OSPOD o 2 sociální pracovníky, což povede k vyšší dostupnosti a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Aby činnost těchto zam-ců byla co nejvíce efektivní, bude jim také zakoupeno potřebné technické vybavení.

Díky projektu také dojde k proškolení jak nových, tak stávajících zaměstnanců v akreditovaných vzdělávacích kurzech z oblasti používání metod sociální práce. 

V rámci projektu se bude také prohlubovat spolupráce mezi OSPOD a dalšími subjekty pracujícími s nezletilými dětmi. Díky společným setkáním dojde k přesné identifikaci jádra problémů a bude moci být nastaven co nejefektivnější způsob jejich řešení.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD v ORP Šternberk. Toho chceme dosáhnout vytvořením Metodiky standardů sociálně-právní ochrany dětí pro zaměstnance OSPOD Šternberk, která stanoví jasná pravidla a postupy pro výkon SPOD na území ORP Šternberk. Jedná se o soubor kritérií, nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí cíle projektu: Naplnění minimálního personálního standardu prostřednictvím navýšením počtu zaměstnanců OSPOD Šternberk o 2 nové sociální pracovníky. Další profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD Šternberk prostřednictvím absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů a nákupu odborné literatury. Nastavení systému odborné spolupráce mezi OSPOD a dalšími subjekty pracujícími s nezletilými dětmi.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.