Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním důvodem předložení projektu je zajištění místní a časové dostupnosti činností orgánu sociálně právní ochrany pro území Jihočeského kraje, zajištění informovanosti o jeho činnostech a personální a technické zabezpečení pracoviště pro výkon těchto činností, v souladu s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí (Zákon).

Předmětem projektu je posílení personálního zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí tak, aby bylo možné naplnit tyto standardy SPOD ještě před nabytím účinnosti příslušných ustanovení Zákona. Jedná se o posílení personálního obsazení SPOD při KÚ JčK zejména v oblastech:

- náhradní rodinné péče - pěstounská péče na přechodnou dobu,

- SPOD - pověření k výkonu SPOD, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), metodika SPOD, sociální kuratela.

S posílením personálního obsazení souvisí také materiální a technické zajištění pracovišť nových zaměstnanců.

Významným prvkem projektu je rovněž profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců SPOD v souvislosti se změnami legislativy (Zákon, Občanský zákoník) a vytváření metodických materiálů pro výkon SPOD při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností na území kraje s návazností na uvedené legislativní změny.

Hlavním cílem předkládaného projektu je naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD), především standardů personálního a organizačního zajištění výkonu SPOD při krajském úřadu. Mezi další cíle projektu patří: - dostatečné a kvalifikované personální zajištění SPOD na území Jihočeského kraje, - profesní rozvoj stávajících a nových zaměstnanců SPOD při krajském úřadu a vytváření metodických materiálů na úrovni kraje, - spolupráce orgánů SPOD na území kraje v rámci preventivních aktivit, - materiální a technické vybavení pracovníků SPOD krajského úřadu, - vytvoření vhodných a odpovídajících podmínek pro práci s klienty.
---
Projekt je v současné době v realizaci, probíhá dle harmonogramu projektu.
Výstupy projektu budou dosaženy k termínu ukončení realizace projektu.
Projekt je zaměřen na území Jihočeského kraje, nezahrnuje mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace