Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt logicky navazuje na projekt ralizovaný v rámci výzvy 48 OP LZZ, 

nejedná se však o pokračování, ale o realizaci dalších zcela

 nových aktivit, které mají přímou návaznost na připravovaný zákon o státních úřednících. V tomto projektu plánujeme vytvořit 

metodiku postupů pro realizaci výběrových řízení na nové 

zaměstnanceministerstva, která se bude zároveň opírat o připravovaný 

Rámcový rezortní interní protikorupční program. Nově budou 

vytvořeny popisy všech pracovních míst, která vykazují konkrétní 

specifika (agenda MSp je velmi specifická, z tohoto důvodu 

ani odborní referenti, ani referenti na jednotlivých 

odděleních nevykonávají úplněstejné pracovní činnosti 

a je tudíž třeba k tomu takto přistupovat a vytvořit 

naprosto konkrétní popisy, aby byly výstupy plně využitelné).

Cílem projektu je zavedení a nastavení systém výběru a rozvoje lidských zdrojů v rámci Ministerstva spravedlnosti prostřednictvím vytvoření metodiky, popisů pracovních míst a vzdělávání. Vytvoření metodických podkladů pro výběr úředníků tak, aby byl tento proces zefektivněn a vycházel z platné legislativy a vytvořil podmínky pro realizaci aktivity v praxi. Tento systém poskytne všem vedoucím úředníkům MSp nástroj pro korektní a efektivní výběr zaměstnanců a jejich následný rozvoj prostřednictvím jasně nastavených pravidel a definovaných skutečností. Cílem je rovněž zajistit takové popisy pracovních míst a vytvoření vzdělávacích plánů, které budou díky přesnému zaměření plně využitelné při řízení lidských zdrojů MSp a které v současné době personální odbor postrádá.
Projekt nemá partnera.
Budou vytvořeny konkrétní vzdělávací plány, které vykazují obdobná specifika, ovšem budou zpracovány pro zaměstnance, kteří dle připravovaného zákona o státních úřednících spadají do kategorie úředník.
Výsledky budou mít pozitivní uplatnění v další práci ministerstva i v rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a jejich motivace a objektivního hodnocení. Výsledky projektu budou zapracovány v rámci implementace do interních předpisů MSp a budou dlouhodobě využívány v rámci celkového řízení MSp.
Mezinárodní spolupráce není v projektu plánovaná.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Vytvořená metodika pro výběr zaměstnanců bude využívána zaměstnanci personálního odboru, vedoucími zaměstnanci a ostatními zaměstnanci MSp, kteří se účastní náboru nových zaměstnanců, realizace výběrových řízení a v současné době postrádají ucelený návod, jak postupovat a čeho se při realizaci výběrových řízení vyvarovat.