Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Klíčové projektové aktivity:

Součástí projektu jsou motivační, diagnostické, vzdělávací aktivity, doprovázené asistentskými službami a činnostmi vedoucími ke zprostředkování zaměstnání na nově vytvořených či udržených pracovních místech v daných lokalitách.

Výběr účastníků/nic, příprava a realizace motivačně aktivizačního programu

Výběr účastníků a účastnic projektu bude probíhat formou individuálních pohovorů s každým s potencionálních účastníků, výstupem pohovoru bude vstupní dotazník klienta, který se stane součýstí projektové dokumentace. Ve druhém měsíci realizace projektu začne probíhat motivačně aktivizační program, jehož obsahem budou motivační činnosti, vyhledávání pracovního uplatnění, profesní orientace, informaceo legislativě a právním rámci zaměstnanecké politiky, otázka invalidních důchodů, příprava na vstupní pohovor, základy práce s PC, funkční a fianční gramotnost.

Ergodiagnostika

Diagnostika proběhne u vybraných klientů (max.8 osob) k objektivnímu vyhodnocení pracovní schopnosti člověka se zdravotním omezením s cílem stanovit možnosti využití pracovního potenciálu.

Praktická pracovní/profesní příprava

Praktická pracovní/profesní příprava, zaškolení je mezikrok před nástupem do pravidelného zaměstnání, s cílem získání konkrétní představy o možném pracovním uplatnění, získání návyku na pravidelnou časovou strukturu dne, adaptace na "povinnost" účasti na proejktových aktivitách, ochotou vykonávat pracovní úkony a vyrovnání se s novými situacemi.

Pracovní asistence

Pracovní asistence tj. fyzická přítomnost asistenta/ky na pracovišti účastníka projektu je nezbytná pro úspěšné zahájení pracovní činnosti, a to jak pro účastníka proejktu, tak rpo zaměstnavatele. Pracovní aistence probíhá od nástupu účastníků proejktu do pracovního poměru a dále v jeho průběhu. Úkolem pracovních asistentů je pomáhat účastníkovi/nici pochopit pracovní prostředí, kam nastoupil, pomáhat mu v orientaci, pomáhat mu zvládnout zátěž, která by se mohla bez kontroly stát zdrojem selhání a neúspěšné adaptace.

Zprostředkování zaměstnání, pracovní poměr

Zaměstnavatelé mají možnost získat prostřednictvím podpory v rámci projektu zaměstnance a zaměstnankyně na částečné i plné úvazky. Maximální délka mzdových příspěvků, které mohou zaměstnavatelé využít je 12 měsíců. Předpokládáme uplatnění min. 10 osob na nově vytvořená či udržená pracovní místa zejména v pomocných profesích např. úklid, údržba, práce v kuchyni apod.

Motivační workshopy pro zaměstnané účastníky projektu

Zajištění výměny skušeností, zpracování zážitků, vyrovnání se s novou situací.

 

Hlavním cílem projektu je pracovní a tím též sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením respektive sociálně vyloučených z řad klientů Ústavu sociální péče v Háji u Duchcova a Domova "Bez zámků" v Tuchořicích. Specifické cíle projektu: Podpořit opatření pro začlenění znevýhodněných osob na trh práce a k jejich sociální a pracovní integraci tj. podpořit, rozvíjet a aplikovat motivační, diagnostické, poradenské a asistenční služby pro osoby z cílové skupiny vedoucích k jejich aktivizaci a motivaci pro vstup na trh práce.
Realizace projektu byla zahájena 15.3.2013 a bude ukončena 14.12.2014.
Předpokládaná hodnota monitorovacíh indikátorů: Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - 2 Počet podpořených osob - 20 Počet úspěšných absolventů kurzů - 14
Není součástí projektu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby se zdravotním postižením, které jsou z důvodu svého zdravotního postižení nebo znevýhodnění ohroženy sociálním vyloučením - jedná se o postižení tělesné, mentální, duševní či kombinované. Bude se jednat o osoby, které jsou schopny zařazení do pracovního procesu tj. mohou uzavřít pracovní smlouvu a jsou shopni výkonu práce. Celkem bude do projektu zapojeno min. 20 osob z obou zařízení (Ústav sociální péče Háj u Duchcova a Domov "Bez zámků" Tuchořice).