Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Cílem projektu je zlepšit uplatnitelnost dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce v rizikových regionech, postupně obnovovat jejich pracovní návyky a dopomoci jim k návratu na primární trh práce. Tohoto cíle bude dosaženo pilotním ověřením inovativního nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, který kombinuje poradenské aktivity, koučování a zprostředkování zaměstnání a bude následně využitelný pro účely vcelé ČR. Díky aplikaci tohoto inovativního nástroje dojde k zefektivnění poradenských aktivit a k zatraktivnění zapojených uchazečů na trhu práce. Sekundárním cílem je ochrana uchazečů o zaměstnání před socioekonomickými dopady dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Myšlenkou tohoto projektu je velmi významná inovace v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti, jež je prakticky vyzkoušená již např. v Německu. Okolnosti a situace na trhu práce si žádá dynamické přizpůsobení a efektivní řešení v oblasti zprostředkování zaměstnání při využití spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Koučink je potenciálně jedním z možných nástrojů, jež v oblastech s relativně vyšší nezaměstnaností by měl soužit k podpoře pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnanosti vybraných uchazečů a k udržení a obnovení základních pracovních návyků, což v konečném důsledku alespoň dílčím způsobem přispěje ke stabilizaci trhu práce.

 

Nástroje a opatření APZ umožňují udržovat pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných, jsou prevencí kriminality a sociálně patologických jevů, a zároveň motivují účastníky APZ k získání finančních prostředků vlastním přičiněním. Vzhledem k současné nepříznivé situaci na trhu práce a v souvislosti se zaváděním nových metod práce s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání je nutné neustále pracovat na rozvoji nových nástrojů APZ, které by mohly lépe odpovídat individuálním potřebám dlouhodobě nezaměstnaných.

 

 

 

třeba v souvislosti s neuspokojivým stavem ekonomiky v dotčených regionech počítat s úbytkem pracovních míst,

 

 

 

 

 

Předmětem projektu je pilotní ověření inovativního nástroje APZ v souladu s § 106 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v 6ti okresech, které mají dle statistických údajů vysokou míru nezaměstnanosti. Ověření bude probíhat v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Půjde o kombinaci individuálních poradenských aktivit se zprostředkováním zaměstnání prostřednictvím využití kapacit vzdělávacích zařízení a spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti. Projekt bude realizován prostřednictvím vzdělávacích organizací s povolením ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, které ve spolupráci s místním pracovištěm ÚP ČR vyberou uchazeče o zaměstnání z cílové skupiny projektu a poskytnou jim v rámci VZ školení, případně rekvalifikaci, individuální koučink založený na individuálních potřebách jednotlivých uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě jim zprostředkují zaměstnání. Od úspěšnosti zprostředkování zaměstnání se bude odvíjet finanční odměna poskytnutá vzdělávací organizaci.
GŘ ÚP - partner projektu s finančním příspěvkem
V rámci VZ 1 byl vybrán dodavatel služeb, VS Edost Chomutov. V rámci KA 01 došlo k vytvoření sítě pro realizaci a vytvoření programu (Předmětem KA 01 je vytvoření podmínek a prostředků pro úspěšnou realizaci pilotního ověření inovativního nástroje APZ). V současnosti se prostřednictvím dodavatele VZ realizuje KA 02, tj. Realizace opatření před vstupem na TP (Po sestavení skupiny uchazečů dojde k absolvování individuálního koučinku, uchazeč absolvuje bilanční či pracovní diagnostiku, rekvalifikaci pokud to bude potřeba, dále specifická školení. V návaznosti na tyto aktivity začne uchazeč s individuálním koučinkem, který pomůže vytvořit co nejširší uchazečův profil).

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1) osoby do 30 let se základním vzděláním nebo osoby nad 55 let a 2) dlouhodobě nezaměstnané osoby, tj. osoby v evidenci déle než 6 měsíců do 25 let a déle než 12 měsíců u osob nad 25 let;