Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt zajistí pokrytí veškerých provozních výdajů na organizaci všech zasedání Zprostředkujícího subjektu v rámci období implementace OP LZZ, tj. v letech 2009-15. Projekt je zaměřen na zajištění veškerých výdajů na pracovní zasedání ZS v místě i na výjezdní zasedání ZS, včetně úhrady nákladů na cestovné, stravu a ubytování pro účastníky takových zasedání z řad pracovníků ZS a přizvaných osob, na zajištění veškerých výdajů na zasedání pracovních skupin ZS i ad hoc zasedání ZS, popř. dalších jednání na úrovni ZS. Z prostředků tohoto projektu budou zároveň hrazeny veškeré nezbytné výdaje spojené s přípravou všech těchto zasedání. Konkrétně projekt zajistí pronájem a úhradu prostor, technické zázemí včetně zajištění ozvučení, pronájem techniky, tlumočení a překlady, případné cestovné účastníků (i zahraničních) zasedání, event. ubytování mimopražských (případně zahraničních) účastníků zasedání, občerstvení a další výdaje spojené se zasedáními. Současně projekt zabezpečí tvorbu potřebných podkladových materiálů (tj. rozmnožení, tisk, apod.) při zabezpečování výše uvedených aktivit, popř. projekt zajistí externí pomoc při realizaci těchto aktivit. ZS využije ke svým pracovním zasedáním i vzdělávací střediska ÚP.

Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc pro OP LZZ.

Hlavním cílem projektu je zajištění řádného výkonu všech aktivit ZS v rámci implementace OP LZZ, zajištění řádné činnosti ZS delegované na něho ze strany Řídícího orgánu, zajištění všech pracovních skupin ZS a zasedání ZS nejrůznějšího druhu, která jsou nezbytná pro implementaci OP LZZ a její efektivní provádění.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu