Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Personální poddimenzovanost oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína, trvalé přetížení stávajících pracovníků neumožňuje nalézt dostatek prostoru pro aktivity zabývající se kvalitou, formalizací zkušeností a dobré praxe do metodik, zpracování dokumentů dokladujících plnění kritérií kvality daných standardy kvality sociálně-právní ochrany dle přílohy č.1 vyhlášky 473/2012 Sb.Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci OSPOD na MMZ. Navýšení personální kapacity týmu OSPOD vytvoří podmínky pro jeho systematickou práci na plnění standardů kvality poskytované služby. Cílem projektu je tyto podmínky splnit a splnění doložit formálně zpracovanou dokumentací.

Hlavním cílem projektu je postupné naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany a jejich formální dopracování v orgánu sociálně právní ochrany - Magistrátu města Zlína. Cíle bude dosaženo především: přijetím nových sociálních pracovníků, vzděláváním stávajících i nových pracovníků OSPOD a dopracováním standardů kvality, Přínosem bude předání zkušeností v nastavení a naplňování standardů kvality osobami pověřenými výkonem SPOD v regionu u "kulatého stolu".
Projekt bude realizován v těchto krocích: - přijetí, zaškolení a zapracování nových zaměstnanců (navýšením počtu pracovníků OSPOD bude naplněn personální standard 4b); - vybavení pracovišť nových pracovníků (splnění standardu 2); - vzdělávání nových i stávajících pracovníků OSPOD (plnění standardu 6); - dopracování metodik a pokynů ke standardům (např. 8, 9,10), kompletace se stávajícími interními předpisy řešícími některá kritéria (např. 4, 5, 11, 13) a formální zpracování dokumentace dokladující naplňování standardů kvality oddělením SPOD na MMZ; - "kulatý stůl" pro osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí dle § 48, odst. 2, písm. d) až f), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pracující pro nezletilé ze správního obvodu statutárního města Zlína (dále SMZ).
Výstupem projektu bude kompletní dokumentace dokladující naplňování standardů kvality dle přílohy č.1 vyhlášky 473/2012 Sb., oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou pracovníci zařazení do oddělení sociálně-právní ochrany dětí.