Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl posílit a rozvinout kvalifikační úroveň a odborné kompetence zaměstnanců naší společnosti zapojených do projektu (tj. cílová skupina 66 osob; jsou v ní zapojeni i zaměstnanci/kyně do 25 let - osoby znevýhodněné na trhu práce); tzn. zvýšit jejich adaptabilitu, posílit udržitelnost jejich pracovního místa a zároveň uplatnitelnost na trhu práce a celkově přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Projekt obsahuje tři vzdělávací aktivity zaměřené na zlepšení odborných personálních dovedností (KA 1), odborných obchodních dovedností (KA 2) a znalostí základů práva, efektivního rozvržení času a emoční inteligence (KA 3). Cílová skupina se bude účastnit výukových kurzů v těchto aktivitách a naplní tak zjištěné vzdělávací potřeby, kvůli kterým hodláme tento projekt realizovat. Navazujeme tak na pravidelné prohlubování znalostí, kterým posilujeme osobní a profesní růst každého našeho zaměstnance. Do projektu je také zařazena samostatná klíčová aktivita podporující rovnost žen a mužů v naší společnosti (KA 4). Hlavní výstupy projektu jsou uvedeny v jednotlivých klíčových aktivitách a monitorovacích indikátorech. Dobu trvání projektu jsme naplánovali na dva roky (od 1. května 2013 do 30. dubna 2015), realizovat jej budeme bez partnera, finanční podporu žádáme v rámci de minimis. Vzdělávání bude zajištěno prostřednictvím lektorů externího dodavatele vzdělávání.
Hlavním cílem je zvýšit odborné znalosti a dovednosti našich zaměstnanců a tím celkově zvýšit jejich adaptabilitu, udržitelnost prac. místa a konkurenceschopnost naší společnosti. Dílčími cíli je rozvinout u zaměstnanců odborné obchodní, personální dovednosti, znalosti práva, efektivního rozložení času, zvládání emocí; dále podpořit náš podnikový systém rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím inovativních přístupů. Uvedené cíle naplníme realizací KA 1 - KA 3, účastí CS na výukových kurzech v těchto aktivitách. Projektem také podpoříme oblast rovných příležitosti žen a mužů v naší společnosti - naplníme realizací KA 4. Projektem bude podpořeno 66 osob. Celkově předpokládáme 320 úspěšných absolventů kurzů (zohledněno riziko 15 %, že zaměstnanci nedokončí započaté vzdělávání).
projekt nemá partnera
Projekt probíhal od 1.5.2013 do 30.4.2015. V prvním roce bylo realizováno výběrové řízení, kterým byl vybrán dodavatel kurzů a poté začaly intenzivní kurzy a školení. Podařilo se uskutečnit všechny plánované kurzy.
Inovovaným produktem je genderová statistika podniku a pravidla dodržování rovných příležitostí ve společnosti.
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tvoří 66 našich zaměstnanců (z toho 15 žen a 51 mužů). Ve skupině jsou zastoupeny následující pracovní pozice: vedoucí pracovníci - ředitel společnosti, ekonomický ředitel, ředitel Back office, vedoucí nákupu, v. oddělení grafiky a marketingu, v. nabídek, v. zákaznického servisu, obchodní ředitel, ředitel dopravy, vedoucí řidič, ředitel skladu, vedoucí příjmu, vedoucí směny (celkem 17 osob), obchodní manager (4 osoby), obchodní konzultant (40 osob), operátor reklamací (2 osoby), IT správce (1 osoba), personalistka (1 osoba), provozní účetní (1 osoba). V cílové skupině jsou také zastoupeny osoby znevýhodněné kvůli svému věku na trhu práce: 3 osoby do 25 let. Do cílové skupiny jsme zařadili ty zaměstnance, které potřebujeme dle našeho Plánu vzdělávání prioritně proškolit. Je to téměř 60 % našich stávajících zaměstnanců. Vybrané zaměstnance jsme s naším záměrem podrobně seznámili a uvedli jim motivační faktory pro dokončení účasti v projektu a přínos z něj (zvýšení odborné kvalifikace, kompetencí, adaptability - s tím související možnost kariérního postupu, posílení udržitelnosti pracovního místa, veškeré organizační zajištění plánované výuky, realizace některých školení mimo pracoviště, aj.). Všichni souhlasili se zapojením do tohoto projektu. Plán vzdělávání je sestaven na základě potřeb společnosti a jednotlivých oddělení (které si samostatně zjišťují vzdělávací potřeby mezi svými zaměstnanci). Aktuální potřeby se týkají zlepšení obchodní dovedností, manažerských dovedností se zaměřením na personální oblast, znalosti v oblasti práva, efektivního rozplánování času a emoční inteligence. Cílová skupina bude do projektu zapojena následujícími způsoby: přímá účast zaměstnanců na výukových kurzech v jednotlivých klíčových aktivitách. Poskytnutí informací o spokojenosti s absolvovaným vzděláváním.