Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Rozvojové partnerství Hedera realizující tento projekt usiluje o vytvoření souboru vzdělávacích kurzů (konkrétně kurzu českého jazyka a sociokulturní kompetence, kurzu pracovní integrace, kurzu PC a motivačního kurzu), který by měl cílové skupině usnadnit vstup a zvýšit šance na trhu práce. Vedle těchto kurzů je cílové skupině poskytována individuální asistence, v rámci níž bude sociální pracovník provázet klienta po celou dobu procesu vzdělávání a přípravy na vstup na trh práce a bude mu cíleně pomáhat řešit problémy, které s sebou proces hledání zaměstnání a integrace do českého prostředí přináší. V rámci jednotlivých kurzů a za přispění individuální asistence si klienti vedle zlepšení jazykových dovedností osvojí především znalost pracovní legislativy a terminologie, komunikačních norem, rolového chování v zaměstnání, plánování času, schopnost vyhledávat volná pracovní místa a orientovat se v pracovních nabídkách, dovednost kvalitně připravit osobní dokumenty (především strukturovaný životopis), komunikovat po telefonu a absolvovat úspěšně přijímající pohovor.

  • navrhnout a pilotně odzkoušet koncepci systémové podpory pracovního uplatněné cizinců
Úřad práce Brno - venkov; Úřad práce Brno - město; Organizace pro pomoc uprchlíkům; Asociace uprchlíků v České republice; Genderové informační centrum NORA o.p.s.; Ministerstvo práce a sociálních věcí ? Odbor migrace a integrace cizinců; Mosty pro lidská práva; Poradna pro integraci; Centrum pro integraci cizinců; Masarykova univerzita v Brně; Ministertsvo školství, mládeže a tělovýchovy

RP zvolilo následující způsob dosažení cíle: Nejprve bylo třeba vytvořit přehled současné situace, ve které se nachází cílová skupina praktických aktivit, tedy azylanté a cizinci z dlouhodobým a trvalým pobytem. Následovalo zhodnocení těchto poznatků společně s reflexí zkušeností partnerů spolupracujících v RP Hedera. Na základě informací a po analýze dostupných produktů v této oblasti přikročili partneři k přípravě jednotlivých produktů, často za jejich současného užívání, které umožnilo bezprostřední odzkoušení a poskytlo okamžité náměty pro další úpravy, jež probíhaly po celou dobu Akce 2 a, vzhledem k validačním setkáním, i v Akci 3. K dosažení cíle sloužila zejména tvorba metodik vzdělávacích kurzů, učebních textů v nich využívaných, ale také průběžná individuální sociální práce, jejíž unikátní metodika je jedním z produktů projektu. Neustálý kontakt sociálních pracovníků s klienty – zástupci cílové skupiny v Akci 2 umožnil provázanost vývoje projektu s potřebami vyplývajícími z praxe. Průběžnou zpětnou vazbu od klientů zajišťovaly evaluační rozhovory a dotazníky v návaznosti na jednotlivé kurzy a fáze sociální práce a tvořily tak významný zdroj poznatků pro úpravy metodik a učebních materiálů. Možnost teoretického ukotvení praktických aktivit zajišťovala tvorba studie v rámci aktivity Think tank, reflektující současné legislativní i sociálně-kulturní postavení zástupců cílových skupin v České republice i v dalších zemích EU, neboť komparativní studie byla klíčovou součástí výsledného produktu.

Pro potřeby cílů v Akci 3, tedy diseminace zjištěných skutečností a poznatků, byly vytvořeny publikace shrnující související produkty i projekt jako celek.

 

Jako velmi užitečné vzhledem k cílům projektu a jejich dosahování se jeví prostor, který dostala zpětná vazba a neustálá reflexe názorů zástupců cílové skupiny. Na jejím základě byly veškeré učební materiály, metodiky i postup při sociální práci upravován tak, aby co nejvíce reagoval na potřeby cílové skupiny v Akci 2. Vzhledem k tomu, že právě pilotní odzkoušení bylo jedním z primárních cílů aktivit projektu, byl tento postup klíčový pro veškeré úpravy použitých postupů, které byly podpořeny poměrně intenzivní komunikací mezi partnery, jednak na pravidelně se konajících setkáních, ale i pomocí elektronické pošty.

 

Průběh projektu ukázal, že celá koncepce byla svým nastavením a provedením pružná a schopná reagovat na změny, které nastaly v projektových aktivitách i ve složení realizačního týmu. Na vině jistě byla nejistota z nových typů aktivit i organizační zabezpečení a podpora projektu v rámci CIP EQUAL i strukturálních EU obecně.

 

Obecně největší změnou v očekávání v průběhu Akce 2 bylo nastavení projektu jako ucelené sady jednotlivých produktů a předpoklad účasti klienta na všech těchto produktech – kurzech. Na základě zájmu, časových možností a specifických problémů klientů bylo třeba upravit i očekávání návštěvnosti i koncepce projektu jako propojené sady kurzů.

 

Pro propagační aktivity bylo bohatě využíváno tištěných výstupů projektu a jejich prezentace na samostatných seminářích, stejně jako na seminářích v rámci navazujícího projektu „Working together“. Laická i odborná veřejnost byla zvána na průběžné diseminační akce, na kterých byly výstupy projektu představovány, a zájemci měli možnost diskutovat témata dle svého zájmu přímo s pracovníky projektu. Tyto akce zahrnovaly kulaté stoly, workshopy i konference. Projekt byl stručně představen i studentům vysokých škol během pravidelné výuky. Bylo využíváno médií jako je rozhlas, televize a zejména internet, který se díky své snadné dostupnosti podílel a podílí na šíření projektových výstupů. V rámci aktivit NTS F byl vytvořen komiks upozorňující na nebezpečí práce „načerno“. V současnosti je zajišťován tisk a distribuce mezi relevantní subjekty.
Mainstreaming (zejména vertikální) je zajištěn již na úrovni samotného partnerství tím, že jeho členy se stali představitelé státní správy (MPSV – Odbor migrace a integrace cizinců, MŠMT a úřady práce). Výstupy kurzů českého jazyka – cvičebnice a učebnice jsou od poloviny roku 2007 součástí výuky českého jazyka, kterou zajišťuje SOZE v rámci Státního integračního programu (SIP). Baterie testovacích materiálů je úspěšně využívána v kurzech českého jazyka v rámci projektu, ale i mimo projekt – zejména v projektu „Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany“ MŠMT („státní integrační program“) k zjišťování vstupní, průběžné a výstupní úrovně mluvčího (ročně provedeny řádově stovky zkoušek), ale též v jiných projektech.

Byla zřízena společná internetová stránka partnerství PEOPLE na adrese: www.migra.tn.it/opencms/opencms/people/index.html. Stránka sloužila zejména k zachycení pokroku při společné práci TCA, zveřejnění informací o mezinárodních akcích stejně jako stručnému shrnutí setkání včetně fotodokumentace. Jednalo se zejména o interní nástroj komunikace, byť s plnou přístupností návštevníkům zvenku.

 

Nejdůležitější aktivitou mezinárodního partnerství byla vzájemné porovnávání zkušeností a poznatků, jak na úrovni jednotlivých organizací, tak na úrovni národních rozvojových partnerství. Každý z národních partnerů působil v jiné zemi s odlišnou tradicí a s odlišnou legislativní úpravou cizinecké problematiky. V každé zemi byly a jsou užívány odlišné metody integrace a aktivit, které se snaží zapojit etnické menšiny na trh práce a společnosti jako celku.

 

Partnerství PEOPLE v průběhu projektu upustilo od vytvoření společné studie porovnávající pracovní trhy v zemích jednotlivých partnerů. Jednotlivé podmínky byly příliš odlišné na to, aby případný text překročil podobu pouhého popisu bez vzájemné souvztažnosti. RP Hedera místo toho připravilo svou vlastní studii v rámci aktivity think tank.

 

V rámci mezinárodních setkání docházelo k intenzivní výměně zkušeností, které umožnily lépe reflektovat vývoj integračních strategií ve vlastních zemích. Velmi důležitou roli zde hrály zejména studijní cesty mezi jednotlivými partnery, na kterých organizátoři prezentovali praktické aktivity s uprchlíky, místa jejich dočasného pobytu, integrační kurzy a výsledky jejich vlastních aktivit. Právě tyto studijní cesty nejlépe naplňují ideál sdílení „dobré praxe“, neboť  zároveň s komentářem ke sledovaným aktivitám umožňovaly upravovat a promýšlet vlastní další práci ve vlastních organizacích.

 

V rámci projektu byla organizována společná setkání. Mimo studijní cesty se jednalo o konference v jednotlivých partnerských zemích, vždy zaměřené na určité, předem stanovené téma. Ta byla rozdělena:

 

  • Poradenství při hledání zaměstnání – RP GENIA, Německo
  • Integrační strategie – RP HEDERA, Česká republika
  • Rovné příležitosti – RP MIGRA, Itálie
  • Vzdělávání – RP PRESTO, Velká Británie

 

Závěrečná konference v České republice v Brně byla zároveň posledním společním podnikem partnerství PEOPLE. Byly zde projednány výsledky a diskutovány možnosti budoucí spolupráce.

 

V průběhu projektu došlo k přehodnocení původních plánů na vznik uceleného produktu týkajícího se pracovních práv migrantů a uprchlíků. Nastavení partnerství a charakter spolupráce neumožnil vznik  homogenního produktu. Svou největší hodnotu našlo partnerství PEOPLE ve společných setkání a vyměňování svých zkušeností s prací v různých zemích. Ideálním nástrojem byla mezinárodní setkání – konference. Každý z partnerů připravil jedno, které bylo zaměřené na konkrétní téma stanovené v TCA. Témata byla rozdělena dle dosavadních zkušeností a probíhajících aktivit jednotlivých zemích. Výstupem každého setkání byla partnerům předávaná dokumentace o probíhajících projektech, prezentace a interaktivní workshopy. Z každého mezinárodního setkání byla vytvořena zpráva, která prezentovanou problematiku shrnovala a poskytovala kontakty pro zájemce o další detaily.

 

Konference se konaly v Oldenburgu, Roveretu, Londýně a v Brně. K tomu proběhly studijní cesty v Oldenburgu, Londýně a v Brně, částečně při příležitosti konference. Získané zkušenosti umožnili jednotlivým národním partnerstvím pokračovat v mezidobí ve své práci a zároveň reflektovat zkušenosti dalších partnerů z mnohem širším záběrem, než by bylo možné pouze v podobě omezené na území České republiky. Toto navíc umocňova fakt, že v rámci TCA docházelo k častým návštěvám zařízení a organizací, které pracovaly s migranty či uprchlíky. Takto bylo navštíveno více než 20 organizací. Mezi ně patřily uprchlický tábor, informační kancelář a poradna pro migranty, kontaktní centrum pro uprchlíky, rekvalifikační kurzy pro uprchlíky, centrum pro mládež, bakalářsk program pro imigranty, svépomocný NNO pro migranty, APEL (tj. Assessment of Prior Experiental Learning) kurz, work placement program pro uprchlíky nebo dobrovolnický projekt pro uprchlíky.

 

Výrazným výsledkem všech vzájemných setkání byla výměna zkušeností, inspirace pro další práci, vzájemná podpora vzhledem ke specifičnosti zaměření aktivit, nové kontakty.

 

Důvody pro přehodnocení charakteru výstupů celé mezinárodní spolupráce byly zejména tyto: jednotlivá partnerství byla příliše rozdílná co do zaměření a tradičních aktivit. Přestože se obecně pohybovala ve stejné oblasti činnosti, přesto jsou mezi jednotlivými kategoriemi cílové skupiny cizinců a uprchlíků rozdíly, které determinují povahu práce s nimi. Z tohoto hlediska je poměrně obtížné vytvářet homogenní produkt, který by byl schopen aplikace všemi partnery. Jedním z hlavních důvodů byl dále ten, že jednotlivá národní partnerství byla v různých fázích svých aktivit. Italské parnterství MIGRA se přidalo do mezinárodní skupiny ve výrazně pozdějším termínu než všichni ostatní a zároveň, všichni partneři ukončili své projekty mnohem dříve než Česká HEDERA.

 


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

  • azylanti
  • cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem
  • zvláštní kategorie „občané – cizinci“, kteří jsou nezaměstnaní nebo usilují o zlepšení svého uplatnění na trhu práce