Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt vytváří a ověřuje fungující regionální strukturu pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trhu v Ústeckém kraji. Součástí projektu Návrat do budoucnosti jsou poradenské a vzdělávací programy přizpůsobené specifickým potřebám cílových skupin.

 • vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém kraji
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště; Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje; Ústecký kraj; PRECEPTOR; Úřad práce v Ústí nad Labem; KONTAKT 97 česko-saský spolek pro evropskou interkulturní spolupráci; Úřad práce v Litoměřicích; Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.; Asistenční centrum a.s.; Úřad práce v Mostě

Pro splnění cílů projetu bylo ustanoveno 8 pracovních skupin dle 8 klíčových aktivit:

 

PS 1 – Informační centra

PS 2 – Analytika

PS 3 – Informační portál DAMI

PS 4 – Poradenství

PS 5 – Vzdělávání a rekvalifikace

PS 6 – Trénink trenérů a školitelů

PS 7 – Pilot

PS 8 – TCA

 

1. Vytvoření fungující regionální struktury pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém kraji

V rámci této klíčové aktivity RP NÁVRATY vytvořilo a pilotně ověřilo experiment „IMPULS“. V rámci tohoto experimentu byla metodicky, technicky i personálně vytvořena 3 Poradenská a informační místa (1x Most, 1x Ústí nad Labem, 1x Roudnice nad Labem) pro podporu informační vybavenosti cílových skupin a pro realizaci řady poradenských a vzdělávacích služeb. Dále se RP NÁVRATY zaměřilo na prezentaci relevantních informací pro veřejnost – formou internetového portálu  - www.iks-navraty.cz, prostřednictvím článků v tisku a dalších médiích a propagačními a informačními materiály.

 

2. Regionální analýza nejvýraznějších bariér se zvláštním ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji

Tato klíčová aktivita byla zaměřena na vypracování vícezdrojové genderové analýzy nejvýraznějších bariér přístupu cílových skupin na trh práce. Byly  analyzovány důvody nerovného přístupu mužů a žen na trhu práce a navržena  související opatření. Regionální šetření se uskutečnilo v regionu Ústeckého kraje. RP NÁVRATY se též zaměřilo na identifikaci možných nabídek a příležitostí získat udržitelné zaměstnání pro cílové skupiny. Byly vytvořeny 3 analýzy a to následovně:

1. analýza „Bariéry“ se zaměřila na identifikaci nejvýraznějších bariér bránících cílovým skupinám aktivně se začlenit na trh práce v Ústeckém kraji,

 2. analýza „Nabídka“ se zaměřila na možné příležitosti a nabídku zaměstnavatelů pro cílové skupiny v Ústeckém kraji.

3. „Finální analýza včetně swot-analýzy silných a slabých stránek regionu s ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji“, která zahrnuje analýzy BARIÉRY a NABÍDKA byla  verifikována po 12 měsících a zaměřila se na vyhodnocení silných a slabých stránek regionu s ohledem na gender mainstreaming v Ústeckém kraji prostřednictvím swot-analýzy. Výsledkem bylo určení silných a slabých stránek Ústeckého kraje s ohledem možnosti uplatnění gender mainstreamingu v praxi.

 

3. Rozvoj informačního a komunikačního systému IKS DAMI  - vytvoření komplexního informačního portálu IKS DAMI 

Pro podporu komunikace uvnitř RP NÁVRATY a komunikace s cílovými skupinami, dalšími partnery i partnery v rámci TCA byl vytvořen na základě projektové dokumentace komplexní informační portál DAMI – www.iks-navraty.cz.  Tento portál obsahuje  2 úrovně dat:

1.úroveň -  slouží k podpoře komunikace partnerů projektů včetně nadnárodní spolupráce.

2. úroveň  - byla vytvořena pro podporu komunikace s cílovými skupinami.

Výstupem této klíčové aktivity je Komplexní informační portál IKS DAMI, který byl určen cílové skupině, široké veřejnosti a partnerům projektu. Vytvořený portál obsahuje všechny nové inovativní produkty, které byly vytvořeny RP NÁVRATY pro podporu nerovného postavení cílových skupin na trhu práce.   

 

4. Nové, podpůrné poradenské programy

Pro cílovou skupinu byly vytvořeny poradenské programy pro podporu jejich kariérového rozhodování, pro zhodnocení jejich osobnostní dispozice pro výkon povolání. Dále byly vytvořeny nové, podpůrné poradenské programy pro podporu jejich aktivního přístupu při přijímání zaměstnání či podporu jejich úsilí zahájit samostatnou výdělečnou činnost.

 

5. Nové, vzdělávací a rekvalifikační programy

Tato klíčová aktivita se soustředila na vytvoření nových inovativních podpůrných poradenských programů, které odrážely potřeby cílové skupiny. Pro cílovou skupinu byly vytvořeny poradenské programy pro podporu jejich kariérového rozhodování, pro zhodnocení jejich osobnostní dispozice pro výkon povolání. Dále byly vytvořeny nové, podpůrné poradenské programy pro podporu jejich aktivního přístupu při přijímání zaměstnání či podporu jejich úsilí zahájit samostatnou výdělečnou činnost.

RP NÁVRATY vytvořilo řadu inovativních poradenských programů, které byly zpracovány v „Souhrnném manuálu poradenských programů“. Souhrnný manuál poradenských programů byl vytvořen týmem odborných poradců. Poradenské programy vytvořené v projektu lze běžně využít pro široké spektrum cílových skupin např. uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a po určitých úpravách i v oblasti rámcových vzdělávacích plánů škol a školských zařízení. Poradenské programy nelze akreditovat MŠMT ČR, protože to současná legislativa neumožňuje.

 

Souhrnný manuál poradenských programů zahrnuje:

1) Poradenský program PODPORA” byl zpracován pro ověření osobnostního potenciálu cílových skupin a uskutečnění kariérového růstu. Cílová skupina získala v tomto programu díky kvalifikovanému přístupu odborníků expertní pomoc a doporučení kariérového postupu. Výstupem poradenského programu „PODPORA“ byla závěrečná zpráva – doporučení pro další kroky v kariérovém rozhodování s ohledem na osobnostní předpoklady každého jedince – časová dotace programu byla 40 hodin.

2) Poradenský program „AKTIVIZACE“ byl zpracován pro tu část cílové skupiny, která již rezignovala na své úsilí aktivního hledání zaměstnání. Poradenský program byl koncipován tak, aby znovu zaktivizoval  cílovou skupinu. Metodika programu byla  založena na skupinové poradenské práci s vnitřní dynamikou skupiny. Výstupem poradenského programu “AKTIVIZACE” jsou  uzavřené individuální akční plány pro každého jednotlivce -  časová dotace programu byla  60 hodin.

3) Poradenský program „DOKÁŽU TO“ vznikl z důvodů podpory podnikatelských dovedností cílových skupin. Poradenský program poskytoval cílovým skupinám kvalifikované poradenství pro získání relevantních informací v oblasti zakládání a rozvoje malých a středních podniků - časová dotace programu byla  80 hodin.

 

6. Trénink trenérů a školitelů

Tato klíčová aktivita byla do projektu zařazena pro posílení dovedností lektorů, školitelů a trenérů v oblasti vytvořených vzdělávacích a poradenských programů pro cílové skupiny v Ústeckém kraji.

 

7. Pilotní ověření poradenských a vzdělávacích programů

Dále probíhalo pilotní ověření poradenských a vzdělávacích programů „PODPORA“, „AKTIVIZACE“, „DOKÁŽU TO (podnikání)“, „MULTIMÉDIA A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST“, „UČENÍ A PRAXE“, „KROK DO EVROPY“.

 

V rámci projektu byly také vytvořeny dětské koutky „SLUNCE“ a vytvořená metodika výchovně – vzdělávacího programu „SLUNÍČKO“. Dětské koutky byly určeny především pro krátkodobý pobyt dětí s cílem umožnit rodičům navštívit poradenská a informační místa „IMPULS“ a zúčastnit se poradenských a vzdělávacích aktivit za účelem zvyšování si kvalifikace.

 

8.  Zahraniční spolupráce v rámci TCA

Viz část k mezin. spolupráci.

 

Aktivity horizontálního mainstreamingu se zaměřovaly na implementaci best practices do organizací tvořících RP a organizací spolupracujících na tvorbě projektu, dále pak na implementaci získaných výsledků z projektů do organizací pracujících s cílovou skupinou či zabývajících se problematikou rovných příležitostí žen a mužů, které nebyly součástí RP. Pravidelně docházelo k vydávání projektových newsletterů, které šířily výsledky projektu. Byly pořádány odborné semináře se zástupci zaměstnavatelů, kteří byli seznámeni se zkušenostmi projektu. Zároveň se projekt účastnil několika televizních reportáží a stěžejní informace byly šířeny články v tisku a zpravodajstvími v regionálních rádiích za cílem oslovení širší veřejnosti i relevantních subjektů.

Šíření a implementace výstupů z projektu do strategických plánů a dokumentů Ústeckého kraje prostřednictvím oslovování zastupitelstva a úředníků ÚK, úřadů práce, sociálních úřadů, zaměstnavatelských subjektů a zákonodárců, a to zejména na seminářích, workshopech či oslovováním vytvořenými materiály. Pro potřeby diseminace bylo vytvořeno prezentační CD, které se stalo prostředkem oslovování mnoha subjektů. Byly vytvořeny analýzy shrnující základní principy a pravidla, nicméně v současné době většina subjektů, které by se těmito pravidly měly řídit, bere tyto základní principy stále jako povinnost uloženou předpisy a ne jako samozřejmost.

 

Dosaženými cíli byly společné práce prezentované na jednotlivých mezinárodních setkáních.

 

Spolková republika Německo -  Mylau, dne 18. dubna 2005

 

 • strategické setkání partnerů mezinárodního partnerství FUTURE

 

Španělsko -  Valladolid,  dne  20. - 21. června 2005

 

 • 2.  strategické setkání partnerů mezinárodního partnerství FUTURE
 • Detailní struktura mezinárodního partnerství včetně vytvoření pracovního plánu a úkolů

 

Spolková republika Německo – Lipsko, dne   4. - 5.  listopadu 2005 - workshop

 

 • Vytvoření steering skupiny
 • Definice a přidělení nových zodpovědností
 • Prezentace národních RP všech partnerů
 • Prezentace národního RP včetně národních partner a jejich úkolů
 • Prezentace srovnávací analýzy o situaci v rámci slaďování rodinného a pracovního života v partnerských zemích (rozpracovaná verze)
 • Příprava na mezinárodní konferenci v České republice

 

Česká republika -  Most, dne  27. – 28.  března 2006 - Transnational conference

 

 • Prezentace českého národního RP včetně jednotlivých národních partnerů
 • Prezentace srovnávací analýzy o situaci v rámci slaďování rodinného a pracovního života v partnerských zemích (rozpracovaná verze)
 • Prezentace analýzy týkající se uplatňování politiky rovných příležitostí a mainstreaming v partnerských zemích včetně identifiace nejvýraznějších bariér.
 • Příklady flexibilní péče o dítě
 • Seminář na téma Problémy spojené s migrací
 • Prezentace mezinárodní platformy, sloužící k výměně vzájemných informací v rámci mezinárodního RP

 

Litva -  Kaunas, dne  7. – 8. července  2006 - workshop

 

 • Prezentace národního RP Litvy a jeho národních partnerů
 • Seminář na téma Týmová spolupráce - flexibilní péče o dítě, odborné vzdělávání, publicita a její vliv na tvorbu politik
 • Prezentace regionální analýzy nejvýraznějších bariér zaměřené na pohlaví
 • Tisková konference

 

Španělsko – Valladolid, dne  8. – 9.  únor 2007 - seminář

 

 • Seminář na téma Týmová práce – dynamičnost skupiny a její zodpovědnost
 • Prezentace vzdělávacích programů
 • Zvláštnosti v oblasti flexibilní péče o dítě
 • Prezentace “dobrých praktik” všech partnerů

 

Litva – Kaunas, dne  18. – 19.  říjen 2007 – seminář a závěrečná konference

 

 • Prezentace výsledků a inovativních produktů v jednotlivých národních RP
 • Informace o závěrečném produktu mezinárodního partnerství
 • Seminář u kulatého stolu zaměřený na hledání společných témat a možných řešení v rámci problematiky slaďování rodinného a pracovního života.

 


Společným produktem TCA je  Publikace  "Slaďování rodinného a pracovního života ve vybraných evropských zemích", která obsahuje:

 

 • Úloha mezinárodního partnerství
 • Prezentace jednotlivých národních partnerství v rámci TCA
 • Chronologický seznam všech setkáních a jejich výsledků
 • Prezentace a výměny „Dobrých praktik“
 • Problémy v rámci slaďování pracovního a rodinného života,  návrhy jejich řešení a odstraňování existujících bariér.

 


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

 • osoby dlouhodobě nezaměstnané
 • osoby nad 50 let věku
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby nízkokvalifikované
 • absolventi škol a mladí lidé do 25 let věku