Zkratky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »Žádné téma nad touto úrovní«

Zkratky

Zkratky použité v textu nápovědy nebo v aplikaci:

AIFO

Agendový identifikátor fyzické osoby

Anonymizace dat

Systém anonymizuje položky identifikačních údajů podpořené osoby (Např. Trvalé bydliště - anonymizováno do položky Okres)

APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

CZ NUTS

Označení normalizované klasifikace územních celků v České republice pro potřeby Eurostatu a ČSÚ

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSÚ

Český statistický úřad

ČÚZK

Český úřad zeměměřičský a katastrální

DB

Databáze

ESF

Evropský sociální fond

HW

Hardware

IS

Informační systém

ISZR

Informační systém základních registrů

Karta projektu

Detail k vybranému projektu sumarizující uživateli základní údaje o projektu (název, druh podpory, rozsah podpory, apod.)

LAN

Lokální počítačová síť (Local Area Network)

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MS

Microsoft

MS2014+

Monitorovací systém pro programové období 2014 – 2020

Nástěnka projektu

Systémové rozhraní, které slouží pro oznámení a archivaci významných událostí administrace projektu

NČI

Národní číselník indikátorů

Notifikace

Systémem generované informační sdělení, které je adresováno vybranému uživateli (zobrazení na nástěnce, zaslání na email)

OPZ

Operační program Zaměstnanost

OS

Operační systém

Podpořená osoba

Osoba účastnící se projektu či jeho konkrétní akce, podpořeného ze zdrojů ESF

Pracovník ŘO

Odpovědná osoba z řídícího orgánu, pověřená vybranými uživatelskými právy v IS ESF 2014+

Zástupce Příjemce

Odpovědná osoba příjemce podpory ze zdrojů ESF, pověřená komunikací s poskytovatelem podpory

ROB

Registr obyvatel

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ŘO

Řídící orgán

SW

Software

Událost

Významná akce během procesu administrace projektu, která je zobrazena na Nástěnce

ÚP

Úřad práce

Uživatel

Osoba nepřihlášená do aplikace i osoba s definovanými oprávněními k práci v rámci IS ESF 2014+