Veřejný detail projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Projekty > Veřejný seznam projektů >

Veřejný detail projektu

Na veřejném detailu projektu jsou zobrazované údaje seskupeny do několika sekcí respektive záložek.

Sekce a položky zobrazované na detailu projektu:

Informace o projektu

Registrační číslo - údaj o přiděleném unikátním registračním čísle projektu

Název projektu - údaj o názvu projektu

Stav - stav projektu (položka nabývá hodnota např. Projekt ve fyzické realizaci, Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory aj.)

Anotace projektu - stručný popis projektu

Odkaz na webový formulář pro zadání nové podpořené osoby - pomocí ikony zkopirovat lze odkaz na formulář zkopírovat do schránky, ikonou clip0086  je možné webový formulář otevřít. Odkaz je dostupný pouze v případě, že bylo jeho zveřejnění povoleno přiřazeným zástupcem příjemce na neveřejném detailu projektu.

Odkaz pro stažení PDF formuláře podpořené osoby - odkaz je možné zkopírovat do schránky pomocí ikony zkopirovat.  Ikona clip0087 slouží k zahájení stahování PDF. Odkaz je dostupný pouze v případě, že bylo jeho zveřejnění povoleno přiřazeným zástupcem příjemce na neveřejném detailu projektu.

 

Operační struktura

Operační program - údaj o operačním programu, do kterého je projekt zařazen

Prioritní osa - údaj o prioritní ose, do které je projekt zařazen

Investiční priorita - údaj o investiční prioritě, ve které je projekt zařazen

Specifický cíl - údaj o specifickém cíli

Výzva - údaj o programové výzvě, do které je projekt zařazen

 

Příjemce

Název subjektu  - název příjemce podpory

- identifikační číslo příjemce podpory

Kód hospodářskoprávní formy

WWW - odkaz na webové stránky příjemce

Adresa příjemce podpory obsahující Ulici, číslo popisné, číslo orientační, část obce, Obec a PSČ

Zdroj některých údajů je z tzv. OpenDat a tato data mohou být k projektu dostupná později, než v okamžiku prvního přenesení projektu do IS ESF 2014+.

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé výdaje (Kč) - jsou výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků strukturálních fondů EU

Příspěvek Unie (Kč) - částka financování projektu příspěvkem EU v Kč

Národní veřejné zdroje (Kč) - částka financování projektu příspěvkem ze státního rozpočtu v Kč

Národní soukromé zdroje (Kč) - částka národních soukromých zdrojů vyhrazených na projekt

Soukromé zdroje (Kč) - částka vlastních zdrojů financování projektu v Kč

Míra spolufinancování z ESI fondů (Kč) - částka příspěvku unie a národního spolufinancování

Celkové zdroje (Kč) - celkové zdroje

Zdroj některých údajů je z tzv. OpenDat a tato data mohou být k projektu dostupná později než byl projekt přenesen do IS ESF 2014+.

Termíny

Skutečné datum zahájení - skutečné datum zahájení projektu

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace - předpokládané datum ukončení fyzické realizace

Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu - skutečné datum ukončení realizace projektu

 

Dopad projektu

Místo dopadu - identifikace území, na které má realizace projektu dopad

Místo realizace - identifikace adresy místa, na kterém probíhá realizace projektu

Cílová skupina - seznam cílových skupin lidí, pro které je určena realizace projektu

 

záložka Přílohy

Název - údaj o názvu přílohy

Datum vložení - údaj o datu vložení přílohy

Velikost souboru - údaj o velikosti přílohy včetně jednotky velikosti

Veřejná - příznak, zda je příloha dostupná i veřejnosti tj. i nepřihlášenému uživateli. Na veřejném detailu projektu jsou dostupné pouze přílohy s aktivním příznakem Veřejná

Tlačítkem stahnout je možné provést přímé otevření obsahu přílohy nebo stažení přílohy na disk.

 

záložka Indikátory

Kód indikátoru - údaj položky z národního číselníku indikátorů (NČI)

Název - údaj o názvu indikátoru

Referenční čas - časový údaj o sledování indikátoru např. při vstupu, průběžně

Datum dosažené hodnoty - údaj o datu dosažené hodnoty indikátoru, tj. datum, ke kterému jsou indikátory spočítány

Definice indikátoru - údaje o definici vzorce indikátoru

Typ - typ indikátoru

Schválené hodnoty:

Dosažená hodnota (kumulativní) - údaj o dosažené kumulativní hodnotě indikátoru. Jedná se o schválenou hodnotu ze Zprávy o realizaci (ZoR) v MS2014+.

Datum předání - údaj o datu předání schválené hodnoty indikátoru ze Zprávy o realizaci (ZoR) z MS2014+

Na veřejném detailu projektu se na záložce Indikátory zobrazují pouze takové hodnoty indikátorů, které jsou v MS2014+ schváleny a do IS ESF 2014+ přeneseny.

 

záložka Produkty

Záložka je zpřístupněna pouze pro projekty z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a pro starší projekty z operačních programů MPSV.

Název - údaj o názvu produktu projektu. V seznamu se zobrazují pouze schválené respektive zveřejněné produkty.

Stav - údaj o aktuálním stavu produktu

Popis - stručný popis produktu

Nad seznamem je dostupné tlačítko "Nový produkt", které je aktivní pouze pro přihlášené uživatele a využitelné pouze pro uživatele v roli přiřazeného zástupce příjemce k danému projektu.