Formulář podpořené osoby projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Projekty > Veřejný seznam projektů > Veřejný detail projektu >

Formulář podpořené osoby projektu

Tzv. online formulář podpořené osoby projektu slouží veřejnosti (veřejnost = v IS ESF 2014+ nepřihlášený uživatel) pro vyplnění dotazníku jako výstupu z účasti na projektu v pozici podpořené osoby. Online formulář představuje dotazník alias monitorovací list či kartu účastníka. Online formulář je zpřístupněn veřejnosti za předpokladu, že příjemce na svém projektu povolil tento způsob podání dotazníku.

Akce proveditelné v online formuláři formou tlačítek:

Ověřit - oznámí veškeré formální nedostatky v aktuálně vyplněném online formuláři. Jsou oznámeny nepropustné chyby např. nevyplněná povinná pole, chybně zapsané hodnoty s nepovolenými znaky atp. Skupina hlášení nepropustných chyb má červené podbarvení. Jsou oznámeny také propustné chyby neboli upozornění na možnou formální chybu. Propustné chyby se týkají především údajů v záložce Charakteristiky účastníka, kde jsou posuzovány vazby ve vyplnění jednotlivých sekcí. Skupina hlášení propustných chyb má žluté podbarvení. Jsou oznámeny informační upozornění např. o nenalezení zapsaného jména či příjmení v číselníku českých jmen, který je v systému implementován. Potvrzení o úspěšném provedení akce má zelené podbarvení. Tlačítko Ověřit je možné použít, pokud je opsán aktuálně zobrazený ověřovací kód. Po každém ověření dat ve formuláři je generován nový ověřovací kód. Ověření dat ve formuláři je možné bez omezení opakovat, dokud nebyl online formulář odeslán.

Odeslat a vytisknout do PDF - provede totožné kontroly a případná hlášení jako tlačítko Ověřit. Pokud nejsou oznámeny nepropustné chyby, pak je vyplněný formulář odeslán zástupci příjemce projektu ke zpracování. Úspěšným odesláním formuláře je zahájeno stahování, zároveň je zpřístupněn URL odkaz pro opakované vygenerování PDF s vyplněnými daty. Odkaz je použitelný po neomezenou dobu.

Vytištěný a podpořenou osobou podepsaný formulář je nutno odevzdat zástupci příjemce projektu.

Uložit rozpracovaný - uloží rozpracovaný online formulář pod aktuálně zobrazeným evidenčním číslem pro jeho pozdější správu. Uživatel si musí hodnotu evidenčního čísla uchovat pro možnost pozdějšího načtení rozpracovaného formuláře.

Načíst uložený - za předpokladu uživatelem zadaného existujícího evidenčního čísla online formuláře, uloženého u daného projektu (dle url adresy online formuláře), načte data z dříve uloženého rozpracovaného online formuláře

 

Na online formuláři jsou pro orientaci dostupné identifikační údaje o projektu a následující položky:

Evidenční číslo - po otevření odkazu na vyplnění formuláře je systémem generovaný údaj pro unikátní identifikaci vyplňovaného dotazníku. Hodnota je pouze pro čtení a je neměnná pro aktuální otevření online formuláře. Evidenční číslo odeslaného vyplněného formuláře se musí shodovat s jeho tištěnou a podepsanou podobou, kterou podpořená osoba předává zástupci příjemce k dalšímu zpracování do projektu.

Vyplnil - pole pro zápis informace o osobě/organizaci, která dotazník vyplnila

Ověřovací kód - kód tzv. captcha testu, pro zamezení činnosti automaticky plněných a odesílaných dotazníků počítačem/robotem. Osoba vyplňující dotazník, musí opsat aktuálně vygenerovaný a na online formuláři zobrazený ověřovací kód z obrázku vždy před komunikací se serverem, což znamená před provedením akce tlačítkem Ověřit, Odeslat a vytisknout do PDF, Uložit rozpracovaný a Načíst uložený.

Záložka Identifikační údaje

Titul před jménem - tituly před jménem podpořené osoby

Jméno - jméno podpořené osoby. Vždy povinná položka k vyplnění.

Příjmení - příjmení podpořené osoby. Vždy povinná položka k vyplnění.

Titul za jménem - tituly za jménem podpořené osoby

Datum narození - datum narození podpořené osoby. Vždy povinná položka k vyplnění.

E-mail - kontaktní e-mailová adresa na podpořenou osobu. Položka není zobrazována pro projekty z OP Praha - pól růstu ČR.

Telefon - kontaktní telefon na podpořenou osobu. Položka není zobrazována pro projekty z OP Praha - pól růstu ČR.

Název a sídlo školy/zaměstnavatele - položka je zobrazována pouze u projektu z OP Praha - pól růstu ČR.

Sekce Vyplnil/a (uvádí se jen v případě, kdy formulář vyplňuje s účastníkem jiný subjekt či osoba) a její položky Název společnosti, Jméno a Příjmení, se zobrazují pouze u projektu OP Zaměstnanost.

Sekce Podporu poskytuje a její volba Příjemce a Partner, se zobrazují pouze u projektu OP PPR.

Sekce Formulář s účastníkem vyplnil/a (zákonný zástupce podpořené osoby) a její položky Příjmení a Jméno, se zobrazují pouze u projektu OP Praha - pól růstu ČR

Trvalé bydliště - údaje identifikující adresu trvalého bydliště podpořené osoby v rozsahu: Obec, Část obce, Ulice, číslo popisné, číslo orientační, znak čísla orientačního a PSČ. Tlačítkem vybrat adresu je možné otevřít okno pro vyhledání adresy dle adresního rejstříku RÚIAN. Vždy povinná položka k vyplnění.

Záložka Charakteristiky účastníka

Na záložce je samotný dotazník na téma postavení na trhu práce, vzdělání aj. Jednotlivé položky mají ve výchozím zobrazení skryty podrobnější komentář, který je možné hromadně sbalit /rozbalit popřípadě si rozbalit komentář pro konkrétní řádek ikonou v podobě šipky. Dotazník je zobrazovaný v rozsahu, jak bylo systémově nastaveno pro odpovídající operační program popřípadě tak, jak byl individuálně u projektu definován pracovníky za příjemce projektu.